U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad
Výchovno-vzdelávacia činnosť

Výchovno-vzdelávacia činnosť

Prevádzka predškolského zariadenia

V pracovné dni v pondelok až piatok od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Činnosť

Výchovno-vzdelávacia činnosť našej materskej školy vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy a tiež z Programu výchovy a vzdelávania detí v materskej škole. Cieľom je vytvoriť humánny a demokratický systém komplexného výchovného pôsobenia na dieťa v súlade s potrebami rodiny a spoločnosti, pričom sa rešpektuje individualita dieťaťa, jeho práva a potreby.

Pri práci s deťmi využívame prvky programu Krok za krokom, kde sú deti vedené k samostatnosti i schopnosti práce v skupine, je využívané zážitkové učenie a rešpektované individuálne tempo každého dieťaťa. Jednotlivé činnosti behom dňa sú rozdelené do centier aktivít, kde majú deti možnosť pracovať rôznym spôsobom s rôznym materiálom a pomôckami.

Z činností je preferovaná spontánna hra, experimenty, psychomotorické cvičenia, kooperatívne a námetové hry, práca s knihami a encyklopédiami, práce s výtvarným a iným materiálom.

Snažíme sa vytvoriť podnetné prostredie, plné pohody, lásky a pozornosti, aby sme čo najviac uspokojili potreby dieťaťa, ktorého osobnosť rozvíjame rôznorodými činnosťami.

Prostredníctvom projektu Škola podporujúca zdravie sa snažíme dosiahnuť u detí zdravší spôsob života, chápať zdravie ako prvoradé ľudské právo. Zabezpečujeme zdravý fyzický a psychický rozvoj v spolupráci s rodičovskou verejnosťou i ostatnými činiteľmi.

Prostredníctvom environmentálnej výchovy utvárame u detí pozitívny vzťah k prírodnému i životnému prostrediu, rozvíjame environmentálne cítenie, ochranárske postoje a zručnosti.

Každý predškolák už od septembra začína pracovať s tzv. portfóliom, čo je zložka pracovných zošitov pre rozvoj všetkých schopností a zručností, ktoré by mal predškolák zvládnuť. Toto portfólium dáva možnosť pedagógom, dieťaťu i rodičom sledovať jednotlivé pokroky, ktoré behom školského roka dieťa zvládne a je i prínosným podkladom pre prípadnú konzultáciu rodičov s pedagogicko-psychologickou poradňou.

Zameranie našej materskej školy je  tvorivo – estetické,  deti majú možnosť pracovať  s vysokoškolskými pedagógmi  zo Základnej umeleckej školy  s najrozličnejším výtvarným materiálom s využitím nespočetného množstva výtvarných techník v špeciálnej učebni.

Navigácia

Kontaktné údaje

PhDr. Taťána Staneková
zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

Základná škola s materskou školou
Dostojevského 2616/25
058 01 Poprad
Slovenská republika

+421 (52) 77 41 566

stanekova@skolka-uslonika.sk
www.skolka-uslonika.sk

Novinky

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.